ứNG DụNG VAY TRả GóP

ứng dụng vay trả góp

Khoản 1, Điều 468, Bộ luật Dân sự 2015 quy định: " Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20% năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác . Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xu

read more